Vlaardingen Buizengat

 

....

Ede Oost

 

....

Wieringerrandmeer

 

....

Zutphen IJsselsprong

 

....

Wageningen Kortenoord

 

.....

Ede spoorzone

2000 - heden

De basis van de Spoorzone Ede ligt vast in het Masterplan Ede-Oost/Spoorzone in 2005. Vervolgens is het masterplan verder uitgewerkt in de nota Aanpak Spoorzone (in het kader van masterplan Ede-Oost). Eind 2009 begin 2010 stelden de provincie Gelderland en het ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)) hun subsidiebeschikkingen vast. In november 2010 is gekozen voor de huidige hoogteligging van het spoor, in plaats van de partiële spoorverdieping. Gedurende deze stappen veranderde zowel de reikwijdte van het project, als ook de doelstellingen en de organisatie van het project. Het project was tot 2009 vooral gericht op vermindering van de barrièrewerking door het spoor. Het richt zich nu ook nadrukkelijk op de verbetering van de (regionale) OV-knoop en moet ook als aanjager van stedelijke ontwikkeling dienen.  

De partiële spoorverdieping verviel, maar in het project werden opgenomen het bus- en taxiplein, het Park+Ride-parkeergebouw, perronoverkappingen en de inrichting van de op de Openbaar Vervoer (OV)-knoop aansluitende openbare ruimtes. Daarnaast maakt de ontwikkeling van vastgoed, behalve die direct aan de vervoersfunctie zijn verbonden, geen deel uit van het project Spoorzone Ede. 

De Spoorzone Ede is een complex project met duidelijk verschillende onderdelen, zowel inhoudelijk als qua maatschappelijke beleving. De ontwerpopgave in de OV-knoop is een wezenlijk andere dan die in de westelijke (en oostelijke) Spoorzone. Toch moeten de drie onderdelen in samenhang behandeld worden omdat ze binnen hetzelfde budget moeten passen. Gezamenlijk moeten ze ook getoetst worden aan de doelstellingen van het project. In globale zin wordt geconstateerd dat op alle doelstellingen winst wordt geboekt ten opzichte van de huidige situatie, maar ook ten opzichte van eerdere plannen. Kijkende naar de doelstelling om de OV-knoop te verbeteren: zonder twijfel leidt het voorliggende FO tot een kwaliteitssprong voor de reiziger als de omgeving van de OV Knoop. Ook de barrièrewerking wordt door nieuwe noord-zuid verbindingen verminderd. 

Wageningen Rijnsteeg

2009

....